اعلان کاریابی

Wednesday 28 July 2021

    وزارت تحصیلات عالی مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید کمیتۀ تقرر و انفکاک اعلان بست‌های اداری مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی خورشید مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید به منظور تکمیل بخش های اداری خویش، بست‌های زیر را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌گذارد: تاریخ نشر اعلان: 01/6/1398 تاریخ ختم اعلان: 10/06/1398 مدیریت تدریسی (حقوق) شرایط استخدام […]

ادامه مطلب

اعلان کاریابی

Wednesday 28 July 2021

     وزارت تحصیلات عالی مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید کمیتۀ تقرر و انفکاک اعلان بست‌های اداری مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی خورشید مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید به منظور تکمیل بخش های اداری خویش، بست‌های زیر را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌گذارد: تاریخ نشر اعلان: 03/3/1399 تاریخ ختم اعلان: 03/04/1399 مدیری کتاب خانه مدیر مالی […]

ادامه مطلب

اعلان کاریابی

Monday 25 January 2021

  وزارت تحصیلات عالی مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید کمیتۀ تقرر و انفکاک اعلان بست‌های کادر علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی خورشید مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید به منظور تکمیل کادر دایمی دانشکده‌های حقوق و اقتصاد خویش، بست‌های زیر را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌گذارد: تاریخ نشر اعلان: 06/11/1399 تاریخ ختم اعلان: 20/11/1399 دانشکدۀ حقوق […]

ادامه مطلب

ما را دنبال کنید