دیدگاه و ماموریت

Sunday 27 June 2021

دیدگاه Vision دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید بادر نظرداشت معیارهای علمی اکادمیک و عرضة خدمات معیاری تدریس، جذب کدرهای ورزیده و با تجربه تلاش مینماید که به مثابة یکی از با اعتبارترین و با کیفیتترین دانشکدههای اقتصاد در سطح کشور و منطقه شناخته شود. ماموریت Mission دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید، پیوسته تلاش […]

ادامه مطلب

وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید معاونیت علمی تدریسی لایحه وظایف ریاست دانشکده اقتصاد رئیس دانشکده از جمله اعضای کادر علمی توسط شورای علمی دانشکده انتخاب و توسط حکم رئیس موسسه تقرر حاصل میکند. شخصی میتواند به مقام ریاست دانشکده خود را کاندید نماید که حد اقل دارای درجه تحصیلی ماستری، تجربه […]

ادامه مطلب

ما را دنبال کنید