وزارت تحصیلات عالی

  مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید

  کمیتۀ تقرر و انفکاک

  اعلان بست‌های کادر علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی خورشید

  مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید به منظور تکمیل کادر دایمی دانشکده‌های حقوق و اقتصاد خویش، بست‌های زیر را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌گذارد:

  تاریخ نشر اعلان: 06/11/1399

  تاریخ ختم اعلان: 20/11/1399

  دانشکدۀ حقوق

  دیپارتمنت قضا و سارنوالی 4 بست

  دیپارتمنت حقوق عامه و خصوصی 3 بست

  دانشکدۀ اقتصاد

  دیپارتمنت اداره تجارت 4 بست

  دیپارتمنت اقتصاد تجارت 3 بست

   

  شرایط استخدام

  • درجه تحصیلی دکتر و یا ماستر در رشته‌های یادشده؛
  • آشنایی به زبان انگلیسی؛
  • حد اقل سه سال تجربه تدریس؛
  • آشنایی کامل با office package و استفاده کاربردی آن؛
  • آشنایی با روش تحقیق و فعالیت‌های تحقیقی؛

  چگونگی ارسال درخواست

  واجدین شرایط و متقاضیان می‌توانند خلص سوانح و نقل اسناد تحصیلی (دیپلوم و ترانسکرپت) خویش را به ایمیل آدرس زیر ارسال بدارند و یا بصورت فزیکی به دفتر منابع بشری خورشید تحویل دهند.

  [email protected]

  مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید، چهارراه لب جر، خیرخانه، کابل- افغانستان

  0700341111