05 Jul 2021
Comments Off on دیدگاه و ماموریت دانشکده اقتصاد

دیدگاه و ماموریت دانشکده اقتصاد

دیدگاه Vision
دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید بادر نظرداشت معیارهای علمی اکادمیک و عرضة خدمات معیاری
تدریس، جذب کدرهای ورزیده و با تجربه تلاش مینماید که به مثابة یکی از با اعتبارترین و با کیفیتترین
دانشکدههای اقتصاد در سطح کشور و منطقه شناخته شود.

ماموریت Mission
دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید، پیوسته تلاش دارد تا زمینةهای مناسب تدریس را با استفاده از
منابع جدید و تطبیق نصاب آموزشی برای دانشجویان با استفاده از وسایل آموزشی در نظر داشته باشند. بنابراین،
تلاش برای فراهم نمودن منابع معیاری جهان شمول و تدریس دانشجو محور از دیگر مواردی است که دانشکدة
اقتصاد آن را پیگیری مینماید.

27 Jun 2021

دیدگاه و ماموریت

دیدگاه

دانشکده حقوق مؤسسه تحصیلات عالی خورشید مبتنی بر درک جایگاه علم و دانش در امر پیشرفت یک جامعه، مصمم است تا از طریق جذب اساتید مجرب، تدریس با معیارهای علمی، پژوهش و عرضه خدمات معیاری موسسه تحصیلات عالی خورشید را در سطح کشور بعنوان با اعتبارترین و با کیفیت ترین مؤسسه معرفی بدارد.

مأموریت

دانشکده حقوق موسسه تحصیلات خورشید، پیوسته تلاش می‌ورزد تا زمینه های دسترسی بهتر مناسب و معیاری تحصیلی را برای نسل جوان کشور فراهم نماید، تا آن ها بتوانند باکسب دانش مسلکی و مهارت های لازمی و ضروری مصدر خدمات ارزشمندی به جامعه شوند.

رسالت

دانشگاه خورشید خود را به ارتقا کیفیت درسی و رشد استعداد های فردی و جامعه سالم و متعهد میداند.

برای دانلود کلیک فرمایید

ما را دنبال کنید


yalova escort yalova escort bayan van escort van escort bayan uşak escort uşak escort bayan trabzon escort trabzon escort bayan tekirdağ escort tekirdağ escort bayan şırnak escort şırnak escort bayan sinop escort sinop escort bayan siirt escort siirt escort bayan şanlıurfa escort şanlıurfa escort bayan samsun escort samsun escort bayan sakarya escort sakarya escort bayan ordu escort ordu escort bayan niğde escort niğde escort bayan nevşehir escort nevşehir escort bayan muş escort muş escort bayan mersin escort mersin escort bayan mardin escort mardin escort bayan maraş escort maraş escort bayan kocaeli escort kocaeli escort bayan kırşehir escort kırşehir escort bayan www.dalilaescort.com