27 Jun 2021

دیدگاه و ماموریت

دیدگاه Vision
دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید بادر نظرداشت معیارهای علمی اکادمیک و عرضة خدمات معیاری
تدریس، جذب کدرهای ورزیده و با تجربه تلاش مینماید که به مثابة یکی از با اعتبارترین و با کیفیتترین
دانشکدههای اقتصاد در سطح کشور و منطقه شناخته شود.
ماموریت Mission
دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید، پیوسته تلاش دارد تا زمینةهای مناسب تدریس را با استفاده از
منابع جدید و تطبیق نصاب آموزشی برای دانشجویان با استفاده از وسایل آموزشی در نظر داشته باشند. بنابراین،
تلاش برای فراهم نمودن منابع معیاری جهان شمول و تدریس دانشجو محور از دیگر مواردی است که دانشکدة
اقتصاد آن را پیگیری مینماید.

برای دانلود اینجا کلیک فرمایید

ما را دنبال کنید


yalova escort yalova escort bayan van escort van escort bayan uşak escort uşak escort bayan trabzon escort trabzon escort bayan tekirdağ escort tekirdağ escort bayan şırnak escort şırnak escort bayan sinop escort sinop escort bayan siirt escort siirt escort bayan şanlıurfa escort şanlıurfa escort bayan samsun escort samsun escort bayan sakarya escort sakarya escort bayan ordu escort ordu escort bayan niğde escort niğde escort bayan nevşehir escort nevşehir escort bayan muş escort muş escort bayan mersin escort mersin escort bayan mardin escort mardin escort bayan maraş escort maraş escort bayan kocaeli escort kocaeli escort bayan kırşehir escort kırşehir escort bayan www.dalilaescort.com