ارزش های محوری دانشگاه :
•    اشاعه هر چه بیشتر ارزش ها و باورهای معنوی و اخلاقی در میان دانشجویان و کارکنان؛
•    حفظ و رعایت استانداردهای برتر آموزشی؛
•    مسئولیت پذیری و پاسخگویی موسسه در برابر نظام تحصیلات عالی کشور، مردم و دانشجویان؛
•    اشاعه فرهنگ خلاقیت و نوآوری در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی؛
•    فراهم آوردن فضایی پویا، شاداب و با نشاط علمی و فرهنگی؛
•    پایبندی به استانداردهای بالای اخلاقی؛
•    محوریت دانش و یادگیری در زندگی دانشجویان و دانشگاهیان؛
•    مسئولیت پذیری دانشجویان و کارکنان درقبال جامعه و محیط اطراف خود؛
•    ایجاد دانشگاهی برتر، کارآفرین و پیشرو در تجاری سازی تولیدات علمی و پژوهشی.