دانشکده حقوق

معرفی دانشکده حقوق

موسسه تحصیلات عالی خورشید، در سال 1393 تاسیس گردید. این موسسه از همان آغاز دارای دو دانشکده بوده بوده است که یکی آن دانشکده حقوق و دیگرش دانشکده اقتصاد میباشد.

دیپارتمنت قضا و سارنوالی و دیپارتمنت عامه و خاصه و مدیریت تدریسی که توسط دو مدیر و در دو زمان متفاوت ( قبل از ظهر و بعد از ظهر) مدیریت میشود در ذیل دانشکده حقوق قرار دارند.

دانشکده حقوق از زمان تاسیس تا به اکنون 2703 دانشجو داشته و چهار دوره فراغت داده است که دور اول آن در سمستر خزانی سال 1397، دور دوم در سمستر بهاری سال 1398، دور سوم در سمستر خزانی سال 1398 و دور چهارم در سمستر بهاری سال 1399 میباشد.

دانشکده حقوق اکنون دارای 5 استاد دایمی و 33 استاد قراردادی میباشد و تمامی استادان بر اساس معیار و شرایط وزارت محترم تحصیلات عالی استخدام شده است. این دانشکده دارای چهار تایم درسی میباشد و در هر تایم درسی در یک روز دو استاد تدریسی مینماید.

دانشکده حقوق هشت کمیته فرعی دارد ( شورای علمی دانشکده، کمیته هییت اداری، کمیته نظم و دسپلین، کمیته امتحانات، کمیته الکترونیک، کمیته دروس تشدیدی الکترونیک، کمیته تضمین و کیفیت) که تمامی موارد دانشکده از طریق همین کمیته ها انجام و نظارت میشود.

طبق کریکولم جدید وزارت محترم تحصیلات عالی، محصلین در طول هشت سمستر 152 کردت باید داشته باشند و اکثریت کردت ها بر اساس نیاز اجتماعی تنظیم شده است. محصلینی که از این دانشکده فارغ میگردند میتوانند در بخش های قضا و سارنوالی ( لویه سارنوالی) وزارت محترم عدلیه افغانستان و سایر وزارت خانه ها ایفای وظیفه نمایند و در خدمت کشور خود قرار گیرند.

موارد مهم در دانشکده حقوق