فهرست اعضای کمیتة فرعی پلان استراتیژیک دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 بلال خطیبی معاون دانشکده ماستر اداره تجارت منشی
3 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی عضو
4 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
5 نعیم جویا مسوول فرعی تضمین کیفیت ماستر مدیریت عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­ها:

  • طرح و تطبیق پلان استراتیژیک دانشگاه هر پنج­سال یک­بار؛
  • نظر سنجی داخلی و خارجی و بررسی مشکلات برای تدوین پلان استراتیژیک؛
  • ترتیب پلان عملیاتی دانشکدۀ اقتصاد در مطابقت با پلان استراتیژیک مؤسسه؛
  • همکاری در ایجاد کمیته­های فرعی پلان استراتیژیک، دیپارتمنت­ها و کمیته­­ها؛
  • گزارش­گیری از منشی کمیته­های فرعی پلان استراتیژیک در سطح دانشکده و دیپارتمنت­ها؛
  • دایر نمودن جلسات به وقت تعیین شده؛
  • نظارت از تطبیق پلان استراتیژیک؛
  • اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست دانشکده و آمریت ارتقای کیفیت مؤسسه به کمیته محول می‌گردد.