فهرست اعضای کمیتة فرعی نظم و دسپلین دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 فواد نظری کار مند مدیریت تدریسی لیسانس        کامپیوتر منشی
3 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی عضو
4 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
5 خلیل یعقوبی مدیر عمومی تدریسی لیسانس اقتصاد عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­ها:

  1. اطلاع رسانی به دانشجویان در مورد وجود قوانین مربوط به حقوق و تکالیف متقابل دانشجو و مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید؛
  2. ارائه آگهی به دانشجویان جهت رفتار درست و پیش­گیری از تخلفات آنان؛
  3. کنترل و نظارت از رفتار دانشجویان در محیط مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید؛
  4. مشوره­دهی و صحبت با افرادی که اصول و مقررات دسپلینی را به صورت کامل، رعایت نمی­کنند؛
  5. رسیدگی به مشکلات انضباطی دانشجویان؛
  6. رسیدگی و بررسی به شکایات دانشجویان؛
  7. تشکیل جلسه برای رفتارهای نا مناسب و متخلف دانشجویان و اتخاد تصامیم لازم در مورد آنان؛
  8. تشکیل جلسۀ کمیته، برای یافتن راه­حل­های مناسب در صورت بروز مشکلات؛
  9. همکاری با دیپارتمنت­ها و سایر بخش­های اداری مؤسسه در جهت ارتقاء سطح رفتار دانشجویان، کارمندان و استادان؛
  10. اجرای سایر اموری که از جانب مراجع ذی­صلاح جهت اجراء به کمیته محول می­گردد.