فهرست اعضای کمیتة فرعی نصاب دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت منشی
3 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی عضو
4 نعیم جویا مسوول فرعی تضمین کیفیت ماستر مدیریت عضو
5 بلال خطیبی معاون دانشکده ماستر اداره تجارت عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­ها:

  1. نظارت از تطبیق نصاب؛
  2. بازنگری نصاب و پیشنهاد تغییرات؛
  3. دایر نمودن جلسات در وقت و زمان تعیین شده؛
  4. بدست آوردن نیازمندی­ها در نصاب؛
  5. تهیه گزارش به ریاست دانشکده و شورای علمی دانشکده؛
  6. دایر نمودن جلسات به اساس پلان تهیه شده؛
  7. تهیه پرسشنامه­های نیازسنجی از فارغ التحصیلان، کارفرمایان، استخدام کنندگان، و سایر بخش­های مرتبط؛
  8. اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست دانشکده و کمیته تظمین کیفیت به کمیته محول می­گردد.