فهرست اعضای کمیتة فرعی تضمین کیفیت دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 نعیم جویا مسوول فرعی تضمین کیفیت ماستر مدیریت منشی
3 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
4 خلیل یعقوبی مدیر عمومی تدریسی لیسانس اقتصاد عضو
5 بلال خطیبی معاون دانشکده ماستر اداره تجارت عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­ها:

۱. تشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح دانشکدۀ اقتصاد؛

۲. نظارت از جریان اعتبار دهی، برنامه‎های آموزشی وسایر فعالیت‎های علمی دانشکده؛

۳. ارایۀ معلومات به نهاد تحصیلی در مورد تطبیق برنامه‎های تضمین کیفیت در سطح دانشکده؛

۴. انتخاب و آموزش اعضای فرعی کمیتۀ تضمین کیفیت در سطح دانشکده؛

۵. ارایۀ مشوره به دانشکده در مورد جریان تضمین کیفیت؛

  1. جمع­آوری اسناد و شواهد دربارۀ جریان تضمین کیفیت در سطح دانشکده؛

۱۰. تأمین روابط با کمیتۀ اصلی تضمین کیفیت و اعتبار دهی در سطح مؤسسه؛

۱۱. استفاده از آخرین دستاورد‎های تضمین کیفیت در سطح دانشکده؛

۱۲. تهیه گزارش ارزیابی خودی دانشکده؛

۱۳. تدویر برنامه‎های آموزشی تضمین کیفیت در سطح دانشکده.