فهرست اعضای کمیتة فرعی تحقیق دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی منشی
3 میرویس صافی استاد دایمی ماستر مدیریت عضو
4 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
5 نعیم جویا مسوول فرعی تضمین کیفیت ماستر مدیریت عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­ها:

  1. ترتیب پلان­های کاری کمیته؛
  2. تدویر جلسات کمیته؛
  3. تلاش در امر بهبود کیفیت برنامه­های تحقیقی وپژوهشی؛
  4. تهیه وجمع­آوری مقالات از استادان و اعضای کادرعلمی؛
  5. برگزاری سمینارهای علمی از سوی استادان و اعضا کادرعلمی؛
  6. نظارت وبررسی در عرصه خدمات علمی، تحقیقی و نشراتی طبق مقرره استقلالیت مالی دانشکده؛
  7. برگزاری ورکشاپ­ها برای دانشجویان؛
  8. برگزاری کارگاه­ آموزشی برای دانشجویان؛
  9. برگزاری کارگاه آموزشی برای اساتید؛
  10. اجرای سایر اموری که از جانب مراجع ذی­صلاح جهت اجراء به کمیته محول می­گردد.