فهرست اعضای کمیتة فرعی آموزش الکترونیک دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 میرویس صافی استاد دایمی ماستر مدیریت منشی
3 خلیل یعقوبی مدیر عمومی تدریسی لیسانس اقتصاد عضو
4 بلال خطیبی معاون دانشکده ماستر اداره تجارت عضو
5 فواد نظری کار مند مدیریت تدریسی لیسانس کامپیتر عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­ها:

 1. فعال­سازی و نظارت از روند فعالیت­های کمتیۀ فرعی آموزش الکترونیک در سطح دانشکدۀ اقتصاد تحصیلات عالی خورشید؛
 2. آماده­سازی زیربناها و فراهم­سازی تجهیزات مورد نیاز برای آموزش الکترونیکی در سطح دانشکده؛
 3. تدویر برنامه­های مشترک در سطح دانشگاه به منظور تدوین برنامۀ کاری برای ترویج و نهادینه‌سازی آموزش الکترونیک در دانشگاه؛
 4. ثبت و درج فعالیت­های کمیتۀ آموزش الکترونیکی در کتاب جلسات و گزارش آن به شورای علمی دانشکده؛
 5. ارائۀ سمینارهای علمی آموزشی به منظور آشنایی استادان در بخش­های مختلف مربوط به دانشکده؛
 6. بررسی متواتر و حل مشکلات سیستم اینترنتی بخش­ها به منظور تسهیل روند استفاده از تکنولوژی در بررسی از پروسۀ فعالیت­های علمی- تدریسی دانشکده؛
 7. نظارت از روند تطبیق برنامۀ آموزش الکترونیک به منظور حصول اطمینان از کیفیت آن؛
 8. برنامه­های آگاهی­دهی به محصلان به منظور استفاده از روند تکنولوژی در روند آموزش و یادگیری دانشجویان؛
 9. تدوین و تطبیق پلان توسعه­ای آموزش الکترونیکی به منظور پوشش دادن برخی مضامین مقدور از طریق استفاده از تکنولوژی در داخل دانشکده؛
 10. معرفی اعضای کادر علمی واجد شرایط برای آموزش الکترونیکی در تفاهم با بخش­ها؛
 11. اجرای سایر اموری که از جانب مراجع ذی­صلاح جهت اجراء به کمیته محول می­گردد.