فهرست اعضای کمیتة فرعی امتحانات دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 خلیل یعقوبی مدیر عمومی تدریسی لیسانس اقتصاد منشی
3 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی عضو
4 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
5 فرید نظری کار مند مدیریت تدریسی لیسانس کامپیتر عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­ها:

  1. بررسی از نظم امتحانات در سطح دانشکدۀ اقتصاد؛
  2. همکاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات؛
  3. بررسی، ارزیابی و تطبیق مواد که از جانب مراجع ذی­صلاح به آن­ها سپرده می­شود؛
  4. ملاحظۀ مطابقت سوال­های هر مضمون با شرایط پیش­بینی شده در لایحه؛
  5. ارزیابی و رفع شکایات در رابطه به برگزاری امتحانات؛
  6. ارائه گزارش به مراجع مربوطه و شورای علمی دانشکده؛
  7. تعیین تاریخ برای عرایض تجدید نظر پارچه­های محصلان؛
  8. تعیین تاریخ اعلان نتایج امتحانات و تأیید آن از طریق شورای علمی دانشکده؛
  9. همکاری با کمیتۀ امتحانات مؤسسه در امور امتحانات؛
  10. سایر موارد که از طرف ریاست دانشکده محول می­گردد.