فهرست اعضای کمیتة فرعی امتحانات دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 خلیل یعقوبی مدیر عمومی تدریسی لیسانس اقتصاد منشی
3 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی عضو
4 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
5 فرید نظری کار مند مدیریت تدریسی لیسانس کامپیتر عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­‌ها:

بررسی از نظم امتحانات در سطح دانشکدۀ اقتصاد؛

همکاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات؛

بررسی، ارزیابی و تطبیق مواد که از جانب مراجع ذی­صلاح به آن­ها سپرده می­شود؛

ملاحظۀ مطابقت سوال­های هر مضمون با شرایط پیش­بینی شده در لایحه؛

ارزیابی و رفع شکایات در رابطه به برگزاری امتحانات؛

ارائه گزارش به مراجع مربوطه و شورای علمی دانشکده؛

تعیین تاریخ برای عرایض تجدید نظر پارچه­های محصلان؛

تعیین تاریخ اعلان نتایج امتحانات و تأیید آن از طریق شورای علمی دانشکده؛

همکاری با کمیتۀ امتحانات مؤسسه در امور امتحانات؛

سایر موارد که از طرف ریاست دانشکده محول می­گردد.فهرست اعضای کمیتة فرعی پلان استراتیژیک دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 بلال خطیبی معاون دانشکده ماستر اداره تجارت منشی
3 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی عضو
4 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
5 نعیم جویا مسوول فرعی تضمین کیفیت ماستر مدیریت عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­‌ها:

طرح و تطبیق پلان استراتیژیک دانشگاه هر پنج­سال یک­بار؛

نظر سنجی داخلی و خارجی و بررسی مشکلات برای تدوین پلان استراتیژیک؛

ترتیب پلان عملیاتی دانشکدۀ اقتصاد در مطابقت با پلان استراتیژیک مؤسسه؛

همکاری در ایجاد کمیته­های فرعی پلان استراتیژیک، دیپارتمنت­ها و کمیته­­ها؛

گزارش­گیری از منشی کمیته­های فرعی پلان استراتیژیک در سطح دانشکده و دیپارتمنت­ها؛

دایر نمودن جلسات به وقت تعیین شده؛

نظارت از تطبیق پلان استراتیژیک؛

اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست دانشکده و آمریت ارتقای کیفیت مؤسسه به کمیته محول می‌گردد.فهرست اعضای کمیتة فرعی نظم و دسپلین دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 فواد نظری کار مند مدیریت تدریسی لیسانس        کامپیوتر منشی
3 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی عضو
4 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
5 خلیل یعقوبی مدیر عمومی تدریسی لیسانس اقتصاد عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت‌­ها:

اطلاع رسانی به دانشجویان در مورد وجود قوانین مربوط به حقوق و تکالیف متقابل دانشجو و مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید؛

ارائه آگهی به دانشجویان جهت رفتار درست و پیش­گیری از تخلفات آنان؛

کنترل و نظارت از رفتار دانشجویان در محیط مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید؛

مشوره­دهی و صحبت با افرادی که اصول و مقررات دسپلینی را به صورت کامل، رعایت نمی­کنند؛

رسیدگی به مشکلات انضباطی دانشجویان؛

رسیدگی و بررسی به شکایات دانشجویان؛

تشکیل جلسه برای رفتارهای نا مناسب و متخلف دانشجویان و اتخاد تصامیم لازم در مورد آنان؛

تشکیل جلسۀ کمیته، برای یافتن راه­حل­های مناسب در صورت بروز مشکلات؛

همکاری با دیپارتمنت­ها و سایر بخش­های اداری مؤسسه در جهت ارتقاء سطح رفتار دانشجویان، کارمندان و استادان؛

اجرای سایر اموری که از جانب مراجع ذی­صلاح جهت اجراء به کمیته محول می­گردد.فهرست اعضای کمیتة فرعی آموزش الکترونیک دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 میرویس صافی استاد دایمی ماستر مدیریت منشی
3 خلیل یعقوبی مدیر عمومی تدریسی لیسانس اقتصاد عضو
4 بلال خطیبی معاون دانشکده ماستر اداره تجارت عضو
5 فواد نظری کار مند مدیریت تدریسی لیسانس کامپیتر عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­‌ها:

فعال­سازی و نظارت از روند فعالیت­های کمتیۀ فرعی آموزش الکترونیک در سطح دانشکدۀ اقتصاد تحصیلات عالی خورشید؛

آماده­سازی زیربناها و فراهم­سازی تجهیزات مورد نیاز برای آموزش الکترونیکی در سطح دانشکده؛

تدویر برنامه­های مشترک در سطح دانشگاه به منظور تدوین برنامۀ کاری برای ترویج و نهادینه‌سازی آموزش الکترونیک در دانشگاه؛

ثبت و درج فعالیت­های کمیتۀ آموزش الکترونیکی در کتاب جلسات و گزارش آن به شورای علمی دانشکده؛

ارائۀ سمینارهای علمی آموزشی به منظور آشنایی استادان در بخش­های مختلف مربوط به دانشکده؛

بررسی متواتر و حل مشکلات سیستم اینترنتی بخش­ها به منظور تسهیل روند استفاده از تکنولوژی در بررسی از پروسۀ فعالیت­های علمی- تدریسی دانشکده؛

نظارت از روند تطبیق برنامۀ آموزش الکترونیک به منظور حصول اطمینان از کیفیت آن؛

برنامه­های آگاهی­دهی به محصلان به منظور استفاده از روند تکنولوژی در روند آموزش و یادگیری دانشجویان؛

تدوین و تطبیق پلان توسعه­ای آموزش الکترونیکی به منظور پوشش دادن برخی مضامین مقدور از طریق استفاده از تکنولوژی در داخل دانشکده؛

معرفی اعضای کادر علمی واجد شرایط برای آموزش الکترونیکی در تفاهم با بخش­ها؛

اجرای سایر اموری که از جانب مراجع ذی­صلاح جهت اجراء به کمیته محول می­گردد.فهرست اعضای کمیتة فرعی نصاب دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت منشی
3 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی عضو
4 نعیم جویا مسوول فرعی تضمین کیفیت ماستر مدیریت عضو
5 بلال خطیبی معاون دانشکده ماستر اداره تجارت عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت‌­ها:

نظارت از تطبیق نصاب؛

بازنگری نصاب و پیشنهاد تغییرات؛

دایر نمودن جلسات در وقت و زمان تعیین شده؛

بدست آوردن نیازمندی­ها در نصاب؛

تهیه گزارش به ریاست دانشکده و شورای علمی دانشکده؛

دایر نمودن جلسات به اساس پلان تهیه شده؛

تهیه پرسشنامه­های نیازسنجی از فارغ التحصیلان، کارفرمایان، استخدام کنندگان، و سایر بخش­های مرتبط؛

اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست دانشکده و کمیته تظمین کیفیت به کمیته محول می­گردد.فهرست اعضای کمیتة فرعی فرهنگی دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 نعیم جویا مسوول فرعی تضمین کیفیت ماستر مدیریت منشی
3 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی عضو
4 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
5 میرویس صافی استاد دایمی ماستر مدیریت عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت‌ها:

تهیه و طرح­های فوق برنامه در زمینه­های فرهنگی، علمی و تحقیقاتی؛

مانیتور و مدیریت تبلیغات رسانه­ای شامل رسانه­های صوتی، تصویری و نوشتاری؛

تهیه، تدوین و مدیریت شعارها، قوانین، اصول وزارت تحصیلات عالی در صحن دانشگاه؛

– تهیه مواد، کارکردها، فعالیت­های تبلیغاتی جهت نشر و مدیریت رسانه­های مجازی شامل صفحه فیس­بوک و گروه تلگرام دانشگاه؛

همکاری با مدیریت امور وب سایت دانشگاه؛

تهیه و اجرای طرح­های فرهنگی، علمی و اجتماعی دانشگاه با کمک مجموعه­های دانشجویی؛

ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای علمی، فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور ؛

– تشویق و ترقیب دانشجویان به شرکت در فعالیت­های هنری ،جشنواره ها،کارگاه­های آموزشی ویژه انجمن­های علمی؛

برنامه­ریزی و برگزاری سیرهای علمی آموزشی، فرهنگی برای دانشجویان ؛

مدیریت و جمع­آوری تصاویر، فیلم­های دانشگاه از ابتدا تأسیس تا کنون در قالب آرشیف؛

زمینه سازی و بستر سازی فعالیت­های فرهنگی دانشجویان؛

تلاش برای فرهنگ سازی علمی و ارتقای جایگاه انجمن­های علمی در بین اساتید، دانشجویان، مسئولین و نیز در سطح جامعه ؛

سازماندهی و ایجاد هم­آهنگی در بخش­های انجمن دانشجویی دانشگاهی و نیز پیگیری امور اداری و مالی مرتبط با انجمن و همکاری با آن­ها در برنامه­ها و فعالیت­هایشان؛

ارزیابی سالیانه از فعالیت­ها و اقدامات دانشجویان و تقدیر و تشویق دانشجویان برتر در عرصه­های فعالیت­های، نظیر مسابقات علمی، نشریات، برگزاری همایش­ها و سخنرانی­های علمی و..؛

اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست مؤسسه و آمریت تضمین کیفیت مؤسسه به کمیته محول می‌گردد.فهرست اعضای کمیتة فرعی تضمین کیفیت دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 نعیم جویا مسوول فرعی تضمین کیفیت ماستر مدیریت منشی
3 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
4 خلیل یعقوبی مدیر عمومی تدریسی لیسانس اقتصاد عضو
5 بلال خطیبی معاون دانشکده ماستر اداره تجارت عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­‌ها:

۱. تشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح دانشکدۀ اقتصاد؛

۲. نظارت از جریان اعتبار دهی، برنامه‎های آموزشی وسایر فعالیت‎های علمی دانشکده؛

۳. ارایۀ معلومات به نهاد تحصیلی در مورد تطبیق برنامه‎های تضمین کیفیت در سطح دانشکده؛

۴. انتخاب و آموزش اعضای فرعی کمیتۀ تضمین کیفیت در سطح دانشکده؛

۵. ارایۀ مشوره به دانشکده در مورد جریان تضمین کیفیت؛

جمع­آوری اسناد و شواهد دربارۀ جریان تضمین کیفیت در سطح دانشکده؛

۱۰. تأمین روابط با کمیتۀ اصلی تضمین کیفیت و اعتبار دهی در سطح مؤسسه؛

۱۱. استفاده از آخرین دستاورد‎های تضمین کیفیت در سطح دانشکده؛

۱۲. تهیه گزارش ارزیابی خودی دانشکده؛

۱۳. تدویر برنامه‎های آموزشی تضمین کیفیت در سطح دانشکده.فهرست اعضای کمیتة فرعی تحقیق دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی منشی
3 میرویس صافی استاد دایمی ماستر مدیریت عضو
4 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
5 نعیم جویا مسوول فرعی تضمین کیفیت ماستر مدیریت عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت­‌ها:

ترتیب پلان­های کاری کمیته؛

تدویر جلسات کمیته؛

تلاش در امر بهبود کیفیت برنامه­های تحقیقی وپژوهشی؛

تهیه وجمع­آوری مقالات از استادان و اعضای کادرعلمی؛

برگزاری سمینارهای علمی از سوی استادان و اعضا کادرعلمی؛

نظارت وبررسی در عرصه خدمات علمی، تحقیقی و نشراتی طبق مقرره استقلالیت مالی دانشکده؛

برگزاری ورکشاپ­ها برای دانشجویان؛

برگزاری کارگاه­ آموزشی برای دانشجویان؛

برگزاری کارگاه آموزشی برای اساتید؛

اجرای سایر اموری که از جانب مراجع ذی­صلاح جهت اجراء به کمیته محول می­گردد.