دانشکده اقتصاد

وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا

موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید

معاونیت علمی تدریسی


لایحه وظایف ریاست دانشکده اقتصاد

رئیس دانشکده از جمله اعضای کادر علمی توسط شورای علمی دانشکده انتخاب و توسط حکم رئیس موسسه تقرر حاصل میکند.

شخصی میتواند به مقام ریاست دانشکده خود را کاندید نماید که حد اقل دارای درجه تحصیلی ماستری، تجربه کاری کافی و در یکی از دیپارتمنت های دانشکده مربوطه تقرر حاصل نموده باشد.

مدت کار رئیس دانشکده سه سال میباشد. رئس دانشکده صرف میتواند برای یک دوره سه ساله دیگر انتخاب و مقرر شود.

رئیس دانشکده وظایف زیر را به انجام میرساند:

ریاست از جلسات شورای علمی دانشکده

نماینده‌گی از دانشکده در برابر سایر نهاد ها

تامین نظم و انظباط در دانشکده

حل مشکلات اعضای کادر علمی و محصلان در حدود صلاحیت های دانشکده

اجرات لازم در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد منسوبان دانشکده مطابق به صلاحیت های کاری خویش

نظارت از تطبیق معیار های قانونی و فیصله های شورای علمی، هیئت رهبری و شورای علمی دانشکده

انکشاف تدابیر برای حفظ پاکی و بهداشت دانشکده

طرح پیشنهاد ها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقی و کاری در دانشکده

نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر علمی دانشکده

مطالعه و ارزیابی نصاب تحصیلی وکتاب های درسی و عیار نمودن آنها مطابق خواست زمان و نیاز های جامعه.

اجرای امور اداری و حسابی دانشکده

ارائه گزارش از اجرات و فعالیت های دانشکده به شورای علمی دانشکده و ریاست موسسه تحصیلات عالی

سایر وظایف که طیق اصول و معیار های قانونی به او سپرده میشود.

دیدگاه و ماموریت

دیدگاه Vision دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید بادر نظرداشت معیارهای علمی اکادمیک و عرضة خدمات معیاری تدریس، جذب کدرهای ورزیده و با تجربه تلاش مینماید که به مثابة یکی از با اعتبارترین و با کیفیتترین دانشکدههای اقتصاد در سطح کشور و منطقه شناخته شود. ماموریت Mission دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید، پیوسته تلاش […]

نصاب بخش اقتصاد تجارت

مؤسسه تحصیلات عالی خورشید دانشکده اقتصاد دیپارتمنت اقتصاد تجارت (BBE) لیست مضامینی که در هشت سمستر تدریس می گردد شماره مضمون کود نمبر تعداد کریدت سمستر نوعیت مضمون ملاحظات 1 اقتصاد خرد (1) BE-111 3 اول اساسی 2 اصول حسابداری (1) BE-112 3 اختصاصی اجباری 3 ریاضی (1) BE-113 3 اساسی 4 زبان فارسی (1) […]

تعریف واضع از فارغ التحصیل برنامه اقتصاد‌تجارت

تعریف واضع از فارغ التحصیل برنامه اقتصاد‌تجارت: برنامه اقتصادتجارت، دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خورشید به منظور تربیه کادر های متخصص و مسلکی برای فارغ التحصیلان مکاتب و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی مرتبط به رشته ایجاد شده است. براین اساس برنامه اقتصادتجارت فردی را فارغ التحصیل دوره لیسانس خویش می‌داند که 138 کریدت را […]

معرفی دیپارتمنت اقتصاد تجارت

معرفی دیپارتمنت اقتصاد تجارت: دیپارتمنت اقتصاد تجارت یکی از دیپارتمنت های اساسی دانشکده اقتصاد در موسسه تحصیلات عالی خورشید است که در آن دانشجویان از صلاحیت اساسی اکادمیک برخوردار میشوند. این برنامه به دلیل آموزش با کیفیت و نوع فرصت های شغلی که در وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی ، سفارتخانه ها ، سازمان […]

BBA Semeter Wise

Khurshid Institute of Higher Education Faculty of Economics Department of Business Administration Syllabus Year: 1st Year Semester: 1st Semester Department: BBA (General) S. No Subject Prerequisite Code Category Credits 1 Micro Economics   BA-111   3 2 Financial Accounting   BA-112   3 3 College Algebra   BA-113   3 4 Farsi   BA-114   […]

BBA (Bachelor in Business Administration)

BBA (Bachelor in Business Administration) BBA is one of the flagship programs of Khurshid Institute of Higher Education in which the university has excelled its core competency, and established its reputation. This program is famous for its quality education and the kind of door of job opportunities it opens in ministries, government organizations, embassies, international […]

لایحه وظایف آمر دیپارتمنت

وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید معاونیت علمی تدریسی ریاست دانشکده لایحه وظایف آمر دیپارتمنت در رآس هر دیپارتمنت آمر آن قرار دارد. آمر دیپارتمنت از جمله اعضای کادر علمی دیپارتمنت توسط اعضای آن برای مدت سه سال انتخاب میشود. شخصی میتواند که برای آمریت دیپارتمنت خود را کاندید نماید که شرایط […]

لایحه وظایف ریاست دانشکده اقتصاد

وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید معاونیت علمی تدریسی لایحه وظایف ریاست دانشکده اقتصاد رئیس دانشکده از جمله اعضای کادر علمی توسط شورای علمی دانشکده انتخاب و توسط حکم رئیس موسسه تقرر حاصل میکند. شخصی میتواند به مقام ریاست دانشکده خود را کاندید نماید که حد اقل دارای درجه تحصیلی ماستری، تجربه […]