پذیرش

لایحة پذیرش

سال: 1399 خورشیدی

فصل اول

لایحة پذیرش

شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی: معرفی و شمولیت فارغان صنوف دوازدهم

مادة سی و هفتم:

 1. فارغان صنوف دوازدهم مکاتب بعد از سپری نمودن مؤفقانة امتحان کانکور به مؤسسات تحصلات عالی معرفی و شامل می‌گردند؛
 2. فارغان صنوف دوازدهم مکاتب می‌توانند در برنامه‌های تحصیلات عالی شبانة مؤسسات تحصیلات عالی بعد از سپری نمودن مؤفقانة امتحان کانکور شبانه مطابق احکام مقررة مربوط شامل شوند؛
 3. امتحان کانکور از طرف ادارة ملی امتحانات اخذ می‌گردد، فارغان صنوف دوازدهم مکاتب سه بار حق شمولیت در کانکور برنامه‌های تحصیلات عالی دولتی روزانه را دارند. امتحان کانکور شبانة مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از این حکم مستثنی می‌باشد.

مادة سی و هشتم:

شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی: جذب فارغان صنوف چهاردهم

 1. فارغان صنوف چهاردهم تعلیمات تخنیکی و مسلکی با تکمیل 80 درصد اوسط نمرات، با یک سال تنزیل بعد از سپری نمودن مؤفقانة امتحان اختصاصی، با در نظرداشت موجودیت ظرفیت در مؤسسات تحصیلات عالی در رشته‌های مربوط جذب می‌گردند؛
 2. فارغان مؤسسات نیمه عالی طبی با تکمیل 80 درصد اوسط نمرات با یک سال تنزیل بعد از سپری نمودن مؤفقانة امتحان اختصاصی صرف در رشته‌های مربوط با در نظرداشت موجودیت ظرفیت در رشته‌های مربوط در مؤسسات تحصیلات عالی طبی جذب می‌گردند؛
 3. فارغان صنوف چهاردهم مؤسسات تربیة معلم بدون در نظرداشت فیصدی نمرات در برنامه‌های داخل خدمت و شبانة دانشکده‌های تعلیم و تربیه با در نظرداشت ظرفیت موجود در رشته‌های مربوط، بعد از سپری نمودن امتحان اختصاصی توسط ادارة ملی امتحانات در صنف سوم جذب می‌گردند؛
 4. فارغان صنوف چهاردهم دارالعلوم‌ها با تکمیل 80 درصد اوسط نمرات و سپری نمودن مؤفقانة امتحان اختصاصی توسط ادارة ملی امتحانات در رشته‌های مربوط مؤسسات تحصلات عالی دولتی یا خصوصی در صنوف سوم دانشکده‌های شرعیات و دیپارتمنت‌های تعلیمات اسلامی و عربی جذب می‌شوند. فارغان این رشته‌ها در صورتی که بالفعل معلم باشند، بدون در نظرداشت فیصدی نمرات در دیپارتمنت‌های مذکور جذب می‌گردند.

مادة سی و نهم:

شمولیت اتباع خارجی در مؤسسات تحصیلات عالی

 1. اتباع خارجی با رعایت اسناد تقنینی شامل مؤسسات تحصیلات عالی کشور شده می‌توانند.

مادة چهلم:

شمولیت دوبارة دانشجویان بعد از منفکی

 1. دانشجویان که بعد از اعلان نتایج کانکور تا ختم ماه اول شروع سمستر ثبت‌نام نه نمایند از دانشکده مربوط منفک و لیست توحیدی آن به ادارة ملی امتحانات و ریاست عمومی امور محصلان قبل از ختم سمستر ارسال می‌گردد؛
 2. دانشجویان که مطابق احکام این مقرره حق شمولیت در امتحان کانکور را داشته باشند، می‌توانند در امتحان بعدی کانکور اشتراک نمایند؛
 3. هرگاه دانشجویان در شروع سمستر اول بنابر دلایل مختلف ثبت‌نام نه نموده باشند و لیست منفکی‌شان به ادارة ملی امتحانات و ریاست عمومی امور محصلان ارسال گردیده باشد، در صورتیکه در امتحان کانکور بعدی اشتراک نکرده باشند ناکام یک‌ساله محسوب شده، در سال بعدی در عین دانشکده و رشته، حق ادامة تحصیل را دارند؛
 4. دانشجویان که بعد از اعلان نتایج کانکور ثبت‌نام در دانشکده یا دیپارتمنت مربوط، قبل از امتحانات سمستر اول تقاضای منفکی نمایند، منفکی‌شان از طریق مؤسسة تحصیلی مربوط طی مراحل و حق شمولیت در امتحان بعدی کانکور را کسب می‌نمایند؛
 5. دانشجویان که سمستر اول را تکمیل نموده‌اند و دانشجویان سمسترهای بعدی دانشکده‌های مربوط حق شمولیت در امتحان کانکور بعدی را نداشته و بعد از منفکی حق شمولیت دو باره را در دانشکده مربوط ندارند.