لایحة پذیرش، تبدیلی، انفکاک و تأجیلی

وزارت تحصیلات عالی

مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید

معاونیت امور محصلان

 

 

لایحة پذیرش، تبدیلی، انفکاک و تأجیلی

سال: 1399 خورشیدی

فصل اول

لایحة پذیرش

شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی: معرفی و شمولیت فارغان صنوف دوازدهم

مادة سی و هفتم:

 1. فارغان صنوف دوازدهم مکاتب بعد از سپری نمودن مؤفقانة امتحان کانکور به مؤسسات تحصلات عالی معرفی و شامل می‌گردند؛
 2. فارغان صنوف دوازدهم مکاتب می‌توانند در برنامه‌های تحصیلات عالی شبانة مؤسسات تحصیلات عالی بعد از سپری نمودن مؤفقانة امتحان کانکور شبانه مطابق احکام مقررة مربوط شامل شوند؛
 3. امتحان کانکور از طرف ادارة ملی امتحانات اخذ می‌گردد، فارغان صنوف دوازدهم مکاتب سه بار حق شمولیت در کانکور برنامه‌های تحصیلات عالی دولتی روزانه را دارند. امتحان کانکور شبانة مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از این حکم مستثنی می‌باشد.

مادة سی و هشتم:

شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی: جذب فارغان صنوف چهاردهم

 1. فارغان صنوف چهاردهم تعلیمات تخنیکی و مسلکی با تکمیل 80 درصد اوسط نمرات، با یک سال تنزیل بعد از سپری نمودن مؤفقانة امتحان اختصاصی، با در نظرداشت موجودیت ظرفیت در مؤسسات تحصیلات عالی در رشته‌های مربوط جذب می‌گردند؛
 2. فارغان مؤسسات نیمه عالی طبی با تکمیل 80 درصد اوسط نمرات با یک سال تنزیل بعد از سپری نمودن مؤفقانة امتحان اختصاصی صرف در رشته‌های مربوط با در نظرداشت موجودیت ظرفیت در رشته‌های مربوط در مؤسسات تحصیلات عالی طبی جذب می‌گردند؛
 3. فارغان صنوف چهاردهم مؤسسات تربیة معلم بدون در نظرداشت فیصدی نمرات در برنامه‌های داخل خدمت و شبانة دانشکده‌های تعلیم و تربیه با در نظرداشت ظرفیت موجود در رشته‌های مربوط، بعد از سپری نمودن امتحان اختصاصی توسط ادارة ملی امتحانات در صنف سوم جذب می‌گردند؛
 4. فارغان صنوف چهاردهم دارالعلوم‌ها با تکمیل 80 درصد اوسط نمرات و سپری نمودن مؤفقانة امتحان اختصاصی توسط ادارة ملی امتحانات در رشته‌های مربوط مؤسسات تحصلات عالی دولتی یا خصوصی در صنوف سوم دانشکده‌های شرعیات و دیپارتمنت‌های تعلیمات اسلامی و عربی جذب می‌شوند. فارغان این رشته‌ها در صورتی که بالفعل معلم باشند، بدون در نظرداشت فیصدی نمرات در دیپارتمنت‌های مذکور جذب می‌گردند.

مادة سی و نهم:

شمولیت اتباع خارجی در مؤسسات تحصیلات عالی

 1. اتباع خارجی با رعایت اسناد تقنینی شامل مؤسسات تحصیلات عالی کشور شده می‌توانند.

مادة چهلم:

شمولیت دوبارة دانشجویان بعد از منفکی

 1. دانشجویان که بعد از اعلان نتایج کانکور تا ختم ماه اول شروع سمستر ثبت‌نام نه نمایند از دانشکده مربوط منفک و لیست توحیدی آن به ادارة ملی امتحانات و ریاست عمومی امور محصلان قبل از ختم سمستر ارسال می‌گردد؛
 2. دانشجویان که مطابق احکام این مقرره حق شمولیت در امتحان کانکور را داشته باشند، می‌توانند در امتحان بعدی کانکور اشتراک نمایند؛
 3. هرگاه دانشجویان در شروع سمستر اول بنابر دلایل مختلف ثبت‌نام نه نموده باشند و لیست منفکی‌شان به ادارة ملی امتحانات و ریاست عمومی امور محصلان ارسال گردیده باشد، در صورتیکه در امتحان کانکور بعدی اشتراک نکرده باشند ناکام یک‌ساله محسوب شده، در سال بعدی در عین دانشکده و رشته، حق ادامة تحصیل را دارند؛
 4. دانشجویان که بعد از اعلان نتایج کانکور ثبت‌نام در دانشکده یا دیپارتمنت مربوط، قبل از امتحانات سمستر اول تقاضای منفکی نمایند، منفکی‌شان از طریق مؤسسة تحصیلی مربوط طی مراحل و حق شمولیت در امتحان بعدی کانکور را کسب می‌نمایند؛
 5. دانشجویان که سمستر اول را تکمیل نموده‌اند و دانشجویان سمسترهای بعدی دانشکده‌های مربوط حق شمولیت در امتحان کانکور بعدی را نداشته و بعد از منفکی حق شمولیت دو باره را در دانشکده مربوط ندارند.

فصل دوم

لایحة تبدیلی‌ها

مادة بیست و نهم: تبدیلی دانشجویان مؤسسات تحصلات عالی دولتی

تبدیلی از یک مؤسسة تحصیلی دولتی به مؤسسة تحصیلی دولتی دیگر فقط با شرایط زیر ممکن است:

 1. دانشجویان جدیدالشمول حق تبدیلی از یک مؤسسة تحصیلی به مؤسسة تحصیلی دیگر یا از یک رشتة تحصیلی به رشتة تحصیلی دیگر را ندارند؛
 2. تبدیلی دانشجویان ذکور در برنامه‌های روزانه از یک مؤسسة تحصیلی به مؤسسة تحصیلی دیگر مجاز نمی‌باشد؛
 3. تبدیلی دانشجویان اناث که سمستر اول را مؤفقانه سپری نموده‌اند، از یک مؤسسة تحصیلی به مؤسسة تحصیلی دیگر تحت شرایط زیر صورت می‌گیرد:
 • ارایه درخواستی و تکمیل برگه تبدیلی از طریق مدیریت‌های تدریسی دانشکده‌های مربوطه.
 • اجرای تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر.
 • موجودیت موافقة هر دو مؤسسة تحصیلی.
 • تکمیل نمودن نمرة معیاری کانکور رشتة تحصیلی مربوط که در همان سال شامل امتحان کانکور گردیده است.
 • داشتن حق ادامة تحصیل و نداشتن عدم کریدت بیشتر از دو مضمون.
 1. تبدیلی دانشجویان از بخش شبانه به بخش روزانه صورت گرفته نمی‌تواند؛
 2. تبدیلی دانشجویان از بخش روزانه به بخش شبانه یا از بخش شبانة یک مؤسسة تحصیلی به بخش شبانة به بخش شبانة مؤسسة تحصیلی دیگر از طریق مؤسسة تحصیلات عالی مربوط تحت شرایط زیر صورت می‌گیرد:
 • ارایه درخواست و تکمیل برگه تبدیلی مؤسسة تحصیلی مربوط.
 • موجودیت موافقة مؤسسات تحصیلات عالی.
 • موجودیت رشتة تحصیلی مورد تبدیلی در بخش شبانه.
 • داشتن حق ادامة تحصیل و نداشتن عدم کریدت بیشتر از دو مضمون.
 1. تبدیلی دانشجویان مندرج فقرة (5) این ماده صرف به عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی در عین مؤسسة تحصیلی یا در بین مؤسسات تحصیلات عالی مرکز و ولایات صورت گرفته می‌تواند.

مادة سی‌ام: تبدیلی دانشجویان مؤسسات تحصلات عالی خصوصی
تبدیلی دانشجویان از مؤسسات تحصیلات عالی خصوی به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی دیگر تابع شرایط زیر است:

 1. تبدیلی دانشجویان در داخل مؤسسة تحصیلی خصوصی از یک رشته به رشتة دیگر و تبدیلی دانشجویان جدیدالشمول الی ختم یک سمستر صورت گرفته نمی‌تواند؛
 2. دانشجویان سال آخر تحصیل از یک مؤسسة تحصیلی خصوصی به مؤسسة تحصیلی دیگر در عین ولایت تبدیل شده نمی‌توانند؛
 3. تبدیلی از انستیتیوت تحصیلات عالی خصوصی به دانشگاه خصوصی در سال آخر تحصیل مجاز نمی‌باشد؛
 4. تبدیلی دانشجویان از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی مجاز نمی‌باشد؛
 5. تبدیلی دانشجویان از مؤسسات تحصیلات عالی دولتی به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تحت شرایط زیر صورت می‌گیرد:
 • تکمیل برگه تبدیلی.
 • موافقة مؤسسة تحصیلی خصوصی.
 • اجرای تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی.
 1. تبدیلی دانشجویان از یک مؤسسة تحصیلی خصوصی به مؤسسة تحصیلی خصوصی دیگر بعد از تکمیل یک سمستر تحت شرایط زیر صورت می‌گیرد:
 • تکمیل برگه تبدیلی.
 • موافقة مؤسسة تحصیلی که به آن تبدیلی صورت می‌گیرد.
 • تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی.
 • داشتن حق ادامة تحصیل و نداشتن عدم کریدت بیشتر از دو مضمون.

مادة سی و یکم: زمان تبدیلی‌ها

 1. دانشجو در جریان دورة تحصیل صرف یک بار تبدیل شده می‌تواند، این تبدیلی‌ها سال یک بار در روزهای رخصتی زمستانی (ماه‌های جدی و دلو) صورت می‌گیرد.

مادة سی و دوم: تبدیلی دانشجویان خارج از کشور

 1. تبدیلی دانشجوی افغانستانی از مؤسسات تحصیلات عالی خارج از کشور به مؤسسات تحصیلات عالی داخل کشور تحت شرایط زیر صورت می‌گیرد:
 • داشتن حق ادامة تحصیل در رشتة مربوط.
 • تصدیق نمایندگی سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در کشور مربوط و تایید وزارت امور خارجه.
 1. مؤسسة تحصیلات عالی خارج از کشور که دانشجو از آن خواهان تبدیلی است فعالیت قانونی داشته باشد.

مادة سی و سوم: تغییر رشتة تحصیلی

 1. دانشجویانی که از طریق بورسیه‌های دولتی و گروپی در خارج از کشور تحصیل می‌نمایند، تغییر رشتة تحصیلی آن‌ها مجاز نمی‌باشد.

مادة سی و چهارم: معادلت اسناد تحصیلی خارج از کشور

 1. اسناد ارایه‌شده غرض تعیین معادلت و ادامة تحصیل مطابق اسناد تقنینی مربوط طی مراحل می‌گردد؛
 2. دانشجوی افغانستانی که در مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی خارج از کشور تحصیل می‌نماید، بعد از طی مراحل اسناد و معادلت به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در داخل کشور معرفی شده می‌تواند؛
 3. دانشجوی دارای تابعت افغانستان که در مؤسسة تحصیلی دولتی خارج از کشور تحصیل می‌نماید در صورتی که متکفل فامیل خود باشد، بعد از طی مراحل اسناد و معادلت به مؤسسة تحصیلی دولتی در داخل کشور تبدیل می‌گردد؛
 4. فرزندان دیپلومات‌های افغانستان که در خارج از کشور مصروف تحصیل باشند بعد از ختم ماموریت و برگشت به افغانستان برویت اسناد تایید‌شده از طریق نمایندگی سیاسی و قونسلی در خارج بعد از طی مراحل و معادلت از طریق ریاست ارزیابی اسناد بیرون‌مرزی در عین رشته، صنف و سمستر به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی معرفی می‌گردند؛
 5. مضامین و کریدت‌هایی که دانشجو در خارج از کشور اخذ می‌نماید بعد از معادلت در مؤسسة تحصیلی داخل کشور قابل انتقال بوده و در دورة تحصیل محاسبه می‌شود.

فصل سوم

لایحة انفکاک

مادة بیست و یکم:

منفک دایمی

 1. دو مرتبه عدم کریدت در بیشتر از نصف کریدت‌ها در عین سمستر در صورتی که در دوران تحصیل دو بار تکرار گردد، سبب منفکی دایمی دانشجو از مؤسسة تحصیلات عالی مربوط می‌شود.

فصل چهارم

لایحة تأجیل

مادة چهاردهم:

تأجیل

 1. دانشجو می‌تواند، در طول دورة تحصیل برای یک سال صرف یک بار در خلال یک ماه در شروع سمستر یا قبل از امتحان سمستر تأجیل اخذ نماید؛
 2. دانشجو می‌تواند، بنابر دلایل مؤجه در جریان سمستر بعد از تایید شورای علمی دانشکده مؤسسة تحصیلی مربوط تأجیل اخذ نماید؛
 3. هرگاه تقاضای تأجیل برای بار دوم در اثر حوادث غیر مترقبه و عذر معقول صورت گیرد در زمینه شورای علمی دانشکده و شورای علمی مؤسسة تحصیلی تصمیم اتخاذ می‌نماید؛
 4. مدت تأجیل در دورة تحصیل قابل محاسبه نمی‌باشد.

نصاب بخش اقتصاد تجارت

مؤسسه تحصیلات عالی خورشید دانشکده اقتصاد دیپارتمنت اقتصاد تجارت (BBE) لیست مضامینی که در هشت سمستر تدریس می گردد شماره مضمون کود نمبر تعداد کریدت سمستر نوعیت مضمون ملاحظات 1 اقتصاد خرد (1) BE-111 3 اول اساسی 2 اصول حسابداری (1) BE-112 3 اختصاصی اجباری 3 ریاضی (1) BE-113 3 اساسی 4 زبان فارسی (1) […]

تعریف واضع از فارغ التحصیل برنامه اقتصاد‌تجارت

تعریف واضع از فارغ التحصیل برنامه اقتصاد‌تجارت: برنامه اقتصادتجارت، دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خورشید به منظور تربیه کادر های متخصص و مسلکی برای فارغ التحصیلان مکاتب و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی مرتبط به رشته ایجاد شده است. براین اساس برنامه اقتصادتجارت فردی را فارغ التحصیل دوره لیسانس خویش می‌داند که 138 کریدت را […]

معرفی دیپارتمنت اقتصاد تجارت

معرفی دیپارتمنت اقتصاد تجارت: دیپارتمنت اقتصاد تجارت یکی از دیپارتمنت های اساسی دانشکده اقتصاد در موسسه تحصیلات عالی خورشید است که در آن دانشجویان از صلاحیت اساسی اکادمیک برخوردار میشوند. این برنامه به دلیل آموزش با کیفیت و نوع فرصت های شغلی که در وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی ، سفارتخانه ها ، سازمان […]

BBA Semeter Wise

Khurshid Institute of Higher Education Faculty of Economics Department of Business Administration Syllabus Year: 1st Year Semester: 1st Semester Department: BBA (General) S. No Subject Prerequisite Code Category Credits 1 Micro Economics   BA-111   3 2 Financial Accounting   BA-112   3 3 College Algebra   BA-113   3 4 Farsi   BA-114   […]