لایحة تأجیلی

وزارت تحصیلات عالی

مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید

معاونیت امور محصلان

فصل چهارم

لایحة تأجیل

مادة چهاردهم:

تأجیل

  1. دانشجو می‌تواند، در طول دورة تحصیل برای یک سال صرف یک بار در خلال یک ماه در شروع سمستر یا قبل از امتحان سمستر تأجیل اخذ نماید؛
  2. دانشجو می‌تواند، بنابر دلایل مؤجه در جریان سمستر بعد از تایید شورای علمی دانشکده مؤسسة تحصیلی مربوط تأجیل اخذ نماید؛
  3. هرگاه تقاضای تأجیل برای بار دوم در اثر حوادث غیر مترقبه و عذر معقول صورت گیرد در زمینه شورای علمی دانشکده و شورای علمی مؤسسة تحصیلی تصمیم اتخاذ می‌نماید؛
  4. مدت تأجیل در دورة تحصیل قابل محاسبه نمی‌باشد.