تبدیلی

فصل دوم

لایحة تبدیلی‌ها

مادة بیست و نهم: تبدیلی دانشجویان مؤسسات تحصلات عالی دولتی

تبدیلی از یک مؤسسة تحصیلی دولتی به مؤسسة تحصیلی دولتی دیگر فقط با شرایط زیر ممکن است:

 1. دانشجویان جدیدالشمول حق تبدیلی از یک مؤسسة تحصیلی به مؤسسة تحصیلی دیگر یا از یک رشتة تحصیلی به رشتة تحصیلی دیگر را ندارند؛
 2. تبدیلی دانشجویان ذکور در برنامه‌های روزانه از یک مؤسسة تحصیلی به مؤسسة تحصیلی دیگر مجاز نمی‌باشد؛
 3. تبدیلی دانشجویان اناث که سمستر اول را مؤفقانه سپری نموده‌اند، از یک مؤسسة تحصیلی به مؤسسة تحصیلی دیگر تحت شرایط زیر صورت می‌گیرد:
 • ارایه درخواستی و تکمیل برگه تبدیلی از طریق مدیریت‌های تدریسی دانشکده‌های مربوطه.
 • اجرای تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر.
 • موجودیت موافقة هر دو مؤسسة تحصیلی.
 • تکمیل نمودن نمرة معیاری کانکور رشتة تحصیلی مربوط که در همان سال شامل امتحان کانکور گردیده است.
 • داشتن حق ادامة تحصیل و نداشتن عدم کریدت بیشتر از دو مضمون.
 1. تبدیلی دانشجویان از بخش شبانه به بخش روزانه صورت گرفته نمی‌تواند؛
 2. تبدیلی دانشجویان از بخش روزانه به بخش شبانه یا از بخش شبانة یک مؤسسة تحصیلی به بخش شبانة به بخش شبانة مؤسسة تحصیلی دیگر از طریق مؤسسة تحصیلات عالی مربوط تحت شرایط زیر صورت می‌گیرد:
 • ارایه درخواست و تکمیل برگه تبدیلی مؤسسة تحصیلی مربوط.
 • موجودیت موافقة مؤسسات تحصیلات عالی.
 • موجودیت رشتة تحصیلی مورد تبدیلی در بخش شبانه.
 • داشتن حق ادامة تحصیل و نداشتن عدم کریدت بیشتر از دو مضمون.
 1. تبدیلی دانشجویان مندرج فقرة (5) این ماده صرف به عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی در عین مؤسسة تحصیلی یا در بین مؤسسات تحصیلات عالی مرکز و ولایات صورت گرفته می‌تواند.

مادة سی‌ام: تبدیلی دانشجویان مؤسسات تحصلات عالی خصوصی
تبدیلی دانشجویان از مؤسسات تحصیلات عالی خصوی به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی دیگر تابع شرایط زیر است:

 1. تبدیلی دانشجویان در داخل مؤسسة تحصیلی خصوصی از یک رشته به رشتة دیگر و تبدیلی دانشجویان جدیدالشمول الی ختم یک سمستر صورت گرفته نمی‌تواند؛
 2. دانشجویان سال آخر تحصیل از یک مؤسسة تحصیلی خصوصی به مؤسسة تحصیلی دیگر در عین ولایت تبدیل شده نمی‌توانند؛
 3. تبدیلی از انستیتیوت تحصیلات عالی خصوصی به دانشگاه خصوصی در سال آخر تحصیل مجاز نمی‌باشد؛
 4. تبدیلی دانشجویان از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی مجاز نمی‌باشد؛
 5. تبدیلی دانشجویان از مؤسسات تحصیلات عالی دولتی به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تحت شرایط زیر صورت می‌گیرد:
 • تکمیل برگه تبدیلی.
 • موافقة مؤسسة تحصیلی خصوصی.
 • اجرای تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی.
 1. تبدیلی دانشجویان از یک مؤسسة تحصیلی خصوصی به مؤسسة تحصیلی خصوصی دیگر بعد از تکمیل یک سمستر تحت شرایط زیر صورت می‌گیرد:
 • تکمیل برگه تبدیلی.
 • موافقة مؤسسة تحصیلی که به آن تبدیلی صورت می‌گیرد.
 • تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی.
 • داشتن حق ادامة تحصیل و نداشتن عدم کریدت بیشتر از دو مضمون.

مادة سی و یکم: زمان تبدیلی‌ها

 1. دانشجو در جریان دورة تحصیل صرف یک بار تبدیل شده می‌تواند، این تبدیلی‌ها سال یک بار در روزهای رخصتی زمستانی (ماه‌های جدی و دلو) صورت می‌گیرد.

مادة سی و دوم: تبدیلی دانشجویان خارج از کشور

 1. تبدیلی دانشجوی افغانستانی از مؤسسات تحصیلات عالی خارج از کشور به مؤسسات تحصیلات عالی داخل کشور تحت شرایط زیر صورت می‌گیرد:
 • داشتن حق ادامة تحصیل در رشتة مربوط.
 • تصدیق نمایندگی سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در کشور مربوط و تایید وزارت امور خارجه.
 1. مؤسسة تحصیلات عالی خارج از کشور که دانشجو از آن خواهان تبدیلی است فعالیت قانونی داشته باشد.

مادة سی و سوم: تغییر رشتة تحصیلی

 1. دانشجویانی که از طریق بورسیه‌های دولتی و گروپی در خارج از کشور تحصیل می‌نمایند، تغییر رشتة تحصیلی آن‌ها مجاز نمی‌باشد.

مادة سی و چهارم: معادلت اسناد تحصیلی خارج از کشور

 1. اسناد ارایه‌شده غرض تعیین معادلت و ادامة تحصیل مطابق اسناد تقنینی مربوط طی مراحل می‌گردد؛
 2. دانشجوی افغانستانی که در مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی خارج از کشور تحصیل می‌نماید، بعد از طی مراحل اسناد و معادلت به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در داخل کشور معرفی شده می‌تواند؛
 3. دانشجوی دارای تابعت افغانستان که در مؤسسة تحصیلی دولتی خارج از کشور تحصیل می‌نماید در صورتی که متکفل فامیل خود باشد، بعد از طی مراحل اسناد و معادلت به مؤسسة تحصیلی دولتی در داخل کشور تبدیل می‌گردد؛
 4. فرزندان دیپلومات‌های افغانستان که در خارج از کشور مصروف تحصیل باشند بعد از ختم ماموریت و برگشت به افغانستان برویت اسناد تایید‌شده از طریق نمایندگی سیاسی و قونسلی در خارج بعد از طی مراحل و معادلت از طریق ریاست ارزیابی اسناد بیرون‌مرزی در عین رشته، صنف و سمستر به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی معرفی می‌گردند؛
 5. مضامین و کریدت‌هایی که دانشجو در خارج از کشور اخذ می‌نماید بعد از معادلت در مؤسسة تحصیلی داخل کشور قابل انتقال بوده و در دورة تحصیل محاسبه می‌شود.

فصل سوم

لایحة انفکاک

مادة بیست و یکم:

منفک دایمی

 1. دو مرتبه عدم کریدت در بیشتر از نصف کریدت‌ها در عین سمستر در صورتی که در دوران تحصیل دو بار تکرار گردد، سبب منفکی دایمی دانشجو از مؤسسة تحصیلات عالی مربوط می‌شود.