17 May 2021

برگزاری کار گاه آموزشی اصول برگزاری جلسات اکادمیک

برگزاری کار گاه آموزشی اصول برگزاری جلسات اکادمیک

امر مسلم است که در کنار آموزش و تدریس مسلکی و تخصصی، نقش سمینارهای علمی و تخصصی در باروری و غنای دانش مسلکی و ارتقای سویۀ علمی و ظرفیت و توانایی­های اداری اعم از علمی و خدماتی هم برای استادان و هم دانشجویان مهم و سازنده ارزیابی می­گردد.

مؤسسة تحصیلات عالی خورشید منهای دوران بحران کرونایی (که در آن زمان نیز با تدویر ویبنارها به این امر مهم توجه ویژه مبذول داشته است) هماره شاهد برگزاری سمینارهای متعدد علمی، تخصصی و انکشافی بوده و پیوسته آن را در محوریت فعالیت­های علمی و پژوهشی خویش قرار داده است.

در این هفته، مؤسسة تحصیلات عالی خورشید، شاهد برگزاری سمینار مهم و سازنده زیر عنوان «اصول برگزاری جلسات اکادمیک» توسط محترم پوهاند نورمحمد همتا رئیس مؤسسه بوده، که به هریکی از زوایای مهم مسایل مربوطه به­گونۀ  لازمی و ایجابی پرداخته شده و نقش اینگونه سمینارها را در روند بهترسازی و ار تقای سطح علمی و توانمندسازی نهاد علمی و اکادمیک ضروری و سازنده ارزیابی نمودند.

ما را دنبال کنید