لایحه وظایف

وظایف معاون علمی- تدریسی

 1. انجام وظایف رئیس مؤسسه در زمان غیبت رئیس؛
 2. گزارش از اجراآت خویش به شورای عالی و رئیس مؤسسه؛
 3. همکاری با رئیس مؤسسه در امور اکادمیک استادان، محصلان و امور آموزشی دانشجویان؛
 4. دادن مشوره­های علمی به رئیس مؤسسه؛
 5. رهبری امور اکادمیک و امور اداری و آموزشی دانشجویان در دفترهای مربوطه؛
 6. اجراآت لازم در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک، ارتقای شغلی، برکناری و بازنشستگی اعضای کادر دایمی علمی و استخدام کادر علمی خارج کادر و قراردادی؛
 7. رهبری امور تحقیقاتی در مؤسسه؛
 8. نظارت از امور نشراتی مؤسسه؛
 9. انکشاف معیارهای علمی به منظور بهبود وضع آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی؛
 10. ارزیابی نصاب تحصیلی و عیار نمودن آن مطابق خواست زمان؛
 11. بررسی و ارزیابی مقررات و لوایح در صورت ضرورت پیشنهاد دادن طرح تعدیل؛ تجدید و یا الغای برخی از آن­ها؛
 12. نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر علمی؛
 13. تهیه و تنظیم تقویم اکادمیک مؤسسه؛
 14. صدور دستورهای لازم برای تجهیز هرچه بیشتر کتاب­خانه و بخش کمپیوتر و انترنت؛
 15. فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کارهای عملی دانشجویان؛
 16. ریاست از کمیته­های مربوطه؛
 17. صدور دستورهای لازم در زمینه پذیرش دانشجویان نو شمول، برگزاری امتحانات شمول و انفکاک دانشجویان طبق اسناد تقنینی مربوطه؛
 18. تهیه و صدور اسناد فراغت به محصلان؛
 19. ریاست و نظارت از کارکردهای آمریت تضمین کیفیت و آمریت تحقیقات مؤسسه تحصیلات عالی خورشید؛
 20. انجام وظایف دیگری که بر اساس موارد خاص وظیفه­ای، به طور قانونی به معاونیت علمی سپرده می شود.